historyplayerssponsorsclub
newsnoteshome

committee
Photo gallery

Director: Dmitry Vikharev
Holder of the project: Club "St Petersburg Open"
Club Director: Dmitry Martyanov

Organising Committee:
President: Vladimir Yakovlev
1 Vice President: Valeriy Malyshev
Vice Presidents: Dmitry Vikharev
Yaroslav Kalagursky
Praskovya Kopaneva
Evgeny Kulikov
Committee Members: Igor Jelepov
Viktor Lopatnikov
Dmitry Martyanov
Anatoly Ponidelko
Oleg Rudnov
Alexey Sedov
Petr Tolstihin
Alexey Shamahov

e-mail